top of page

Vefat anında neler Yapılır?

Vefat etmek üzere olan Müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn Sûresi okunur.
 
Vefât edince, bir bez ile çenesi başı üzerinden bağlanır. Gözleri kapatılıp elleri iki tarafına uzatılır. Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçası konulur. Yıkanıncaya kadar yanında Kur’ân-ı Kerîm okunmaz. Başka bir odada okunabilir. Yıkanılacağı zaman, ayakları kıbleye gelecek şekilde teneşir üzerine yatırılır. Avret yeri açılmadan elbisesi çıkarılır ve ısıtılmış su ile yıkanır.
 
Vefât eden, namaz kılmakla mükellef birisi ise, yıkayıcı eline bir bez sararak örtüyü açmadan avret mahallini yıkar. Ağzına, burnuna su vermeden abdest aldırır. Cünüp olduğu biliniyorsa ağzına ve burnuna da su verilir. Cünüp değilse parmağına sardığı bir bez ile dudaklarının içi, burun delikleri ve göbek çukuru silinir.
 
Başı ve sakalı sabunlu su ile yıkanır. Fakat saçlarıtaranmaz. Yıkayıcı daha sonra cenâzeyi sol tarafı üzerine yatırıp sağ tarafını, sağ tarafı üzerine yatırıp sol tarafını yıkar. Sonra, belden yukarısını doğrultup, kendisine dayayarak karnını mesheder. Bir şey çıkarsa su iletemizler, yeniden abdest aldırmak icap etmez. Temizbir bezle kurulayıp kefenler.

Kefen

Kefen; vefât eden Müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.

Kefen; erkekler için, kamîs, izâr, lifâfe; kadınlar için ise, kamîs, izâr, lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir.

Yetecek kadar bez bulunamayacak olursa, erkekler için izâr ve lifâfe, kadınlar için de izâr, lifâfe ve başörtüsü kâfîdir. Bu kadar da bulanamazsa, cenâze bir beze sarılıp gömülür. Kefenin beyaz ve pamuk kumaştan olması faziletlidir.

Cenaze Nasıl Kefenlenir?

Cenâze, kamîs; yensiz ve dikişsiz gömlek ile boynundan ayağına kadar,
İzâr ile de başından ayağına kadar kefenlenir.
Lifâfe ile de baştan ayağına kadar sarılıp dürülür ve iki ucu bağlanır.
Kefende, önce sol taraf sonra sağ taraf dürülür, sağüstte olur.
Kadınlarda kefen, bunlardan başka gömleğin üzerine bir baş örtüsü ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş kat bezdir.

Cenaze Namazı

Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir.

Cenâze namazının kılınması için aşağıdakiler şarttır:

1- Ölenin Müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen kimsenin cenâze namazı kılınmaz.
2- Ölünün yıkanıp temiz kefene sarılmış olması,
3- Ölünün, imam ve cemâatin önünde olması,
4- Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenâze namazı dört tekbîr ve kıyâmla edâ edilir. Bu namazda secde ve rükû yoktur.

İmam, ölünün göğsü hizâsında durur. Cemâat da arkasında saf tutar. Cemâate ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, ona göre niyet edilir. Yani “Allâh için namaza, meyyit için duâya, er kişi ( veya hâtun kişi) niyetine uydum hâzır olan imâma” diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbîr alınır. İlk tekbîri alırken eller kulak hizasına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke, “ve celle senâüke” ile okunur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan ikinci bir tekbîr alınır. Bu tekbîrleri imam âşikâr, cemâat ise gizli alır. “Allâhümme salli ve Allâhümme bârik...” okunur. Bundan sonra üçüncü tekbîr alınır ve cenâze duâsı okunur.

Cenâze duâsını bilmeyenler burada “ Allâhümme innâ nesteînüke...”yi yani kunut duâsını veya duâ niyeti ile Fâtiha-i şerîfeyi okurlar. Daha sonra dördüncü tekbîr alınır, eller yan tarafa bırakılıp selâm verilir.

Üçüncü tekbîrden sonra okunacak cenâze duâsı:

Screenshot 2024-04-06 at 18.11.05.png
Screenshot 2024-04-06 at 18.12.06.png

Cenâze erkek çocuk ise, yukarıdaki duâ “ale’l-îmâni”den îtibâren şöyle okunur: “Allâhümmec‘alhü lenâ ferattan vec‘alhü lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec’alhü lenâ şâfi‘an ve müşeffe‘an.”

Cenâze kız çocuk ise, yukarıdaki cenâze duâsı “ale’l-îmâni”den itibâren şöyle okunur: “Allâhümmec‘alhâ lenâ ferattan vec’alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec‘alhâ lenâ şâfi‘aten ve müşeffe‘aten.

33 Kadın ise “hâzihil-meyyite” denir.
34 Kadın ise “ in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhe’l-emne” denir.
35 Manası: Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı affet ve mağfiret buyur. Yâ Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îmân üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rab! Eğer bu ölü, iyilik işlemişse iyiliğini artır ve eğer kötülük işlemişse affet. Kendisine rahmetinle emniyet, müjde, kerâmet ve yakınlık nasîb buyur, yâ erhamerrâhimîn.”

Mühim Hatırlatma:

1- Cenâze namazının dördüncü tekbîrinde, hiç ellerini bırakmadan selâm vermek veya sağ tarafa selâm verince sağ elini, sol tarafa selâm verince de sol elini yana bırakmak hatadır. Doğrusu, dördün cü tekbîri aldıktan sonra her iki eli yana bırakıp selâm vermektir. (Dürer, 1/ 53)
2- Cenâze namazı içinde imam açıktan “Allâhü Ekber” diye tekbîr aldıkça kafayı kaldırmak hatadır.
3- Cenâze namazı kılınacak yer veya ayakkabı temiz değilse, ayakkabıyı çıkarıp üzerine basmalıdır.

Kabir ve Defin

Cenâze namazı kılındıktan sonra, tabutun dört kolundan tutup götürmek sünnettir. Önce ön tarafından sağ omuza, sonra ayak tarafından sağ omuza, sonra ön taraftan sol omuza, daha sonra ayak tarafından sol omuza alarak her tarafından onar adım taşımalıdır. Taşıyanlar süratle ve sallamadan götürürler. Cenâzeyi takip ederken yüksek sesle zikir yapmak, me zarlıkta cenâze yere konmadan oturmak mekruhtur.

Kabir en az yarım adam boyu derinlikte ve cenâzenin rahatça girebileceği genişlikte kazılmalıdır. Daha derin kazılması daha iyidir. Kabrin kazılması tamamlanınca yer sert ise lahit yapılır. Yani kabrin kıble tarafı, cenâzenin sığabileceği kadar oyulur ve cenâze oraya konulur. Cenâze kabre kıble tarafından indirilir. Kabre koyan kimse, cenâ zeyi sağ tarafı üzerine koyarak yüzünü kıbleye çevirir.

Koyarken de, “Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillâh” der. Kefenin baş ve ayak tarafındaki bağlar çözülür. Lahdin içindeki cenâzenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç, tahta veya benzeri şeyler konulur. Kabrin üzeri toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan topraktan olması şartı ile bir karış kadar yükseltilir, deve hörgücü gibi yapılır. Uzunca veya dört köşe yapılmaz. Kabir sahibinin eseri kaybolmaması için taşlarına yazı yazmakta beis yoktur. Cenâzeyi ev içine gömmek mekruhtur. Ev içine gömülmek peygamberlere mahsustur. Sahibinden zorla alınan yere defnetmek de câiz değildir.

Cenâze sahiplerine tâziye yani başsağlığı dilemek üç gündür. Üç günden sonra tâziye mekruhtur. Ölen kimsenin rûhu için Kelime-i Tevhîd ve Kur’ân-ı Kerîm hatimleri yaptırılıp rûhuna hediye edilmelidir. Bu ve benzeri hatimlerde ölü için çok büyük ecir, sevap ve fâide vardır. Yine ölünün rûhu için sadaka verip hayırlar yapmalı, fakirlere yardım ve ikrâmda bulunulmalıdır.

Kabir Suâli

İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dîninden, peygamberinden, kitabından suâl sorarlar. Îman, itâat ve iyi amel sahiplerine Cenâb-ı Hak orada meleklerin suâline cevap verecek bir kudret verir. Böylece meleklerin suâllerini cevaplandırmaya muktedir olurlar. Fakat kâfirler ve isyan ehli, Münker ve Nekir adlı suâl meleklerini görünce, onların heybetlerinden tutulup kalır, cevap veremezler.

Melekler, suâllerine cevap verebilen mü’minleri cennetle müjdeler ve o kimsenin kabri cennet bahçesi olur.

Cevap veremeyen kâfirlere ve günahkârlara ise: “Vah, yazıklar olsun sana” derler ve o kimsenin kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur.

KABİRDE SUÂL VE CEVAPLAR

- Rabbin kimdir?
- Rabbim, Allâhü Teâlâ.
- Dînin nedir?.
- Dînim, İslâm Dîni.
- Peygamberin kimdir?
- Peygamberim, Muhammed aleyhisselâm.
- Kitâbın nedir?
- Kur’ân-ı Azîmüşşân.
- Kıblen neresidir?
- Kıblem, Kâbe-i Muazzamâ’dır.

Kabirleri Ziyâret

Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur. Ziyâret esnâsında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunur ve hediye edilir. Ayrıca Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüttekâsür sûrelerini de okumak müstehabdır. Okumak için kabirler üzerine oturmakta kerâhet yoksa da, oturup da okumamak, üzerlerinde uyumak veya kirletmek mekrûhtur. Eğer kabirlere basmak zarûreti varsa, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunup, o kabristanda yatan müslümanların ruhlarına hediye edildikten sonra basılıp geçilebilir. Kabir üzerindeki otları yolmak ve ağaçları kesmek mekruhtur. Çünkü ağaç ve otlar yaş olarak devam ettiği müddetçe, altında yatanların günahlarına keffârettir. Kurumuş olan ağaçlar kesilebilir ve otlar yolunabilir. Evlâ olan, ondan da kaçınmaktır. Bilhassa insan kendi evine götürüp yakmamaya çok dikkat etmelidir.

Cenaze işlemleri için ilk yapmanız gereken bizi aramanız
Telefonlarımız 24 saat açıktır.

Cenazenin alınması, hazırlaması, resmi işlemler, nakil aracı, dini vecibeler, cenaze namazı ve hocaefendi eşliğinde defin veya memleketine Türkiye, Kuzey Kıbrıs veya Bulgaristan'a naklini 22 yıllık tecrübemiz ile en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.

bottom of page